Featuring Luminaries
Ramli Ibrahim ~ Odissi
Vyjayanti Kasi ~ Kuchipudi
Gopika Varma ~ Mohini Attam
Dr. Kannan ~ Kathakali
Vaibhav Arekar ~ Bharat Nayam
Rakesh Sai babu ~ Chhau
Ameera Patankar ~ Kathak